V A R H A N O T É K A


Lelekovice

Kostel sv. Filipa a Jakuba

Fr. Svítil (r. 1858), I+p/7

Dispozice varhan

Manuál:
Kryt 8'
Salicionál 8'
Principál 4'
Oktáva 2'
Mixtura 1 1/3'

Pedál:
Oktávbas 8'
Chorálbas 4'

Rozsah manuálu E-c3 – původně krátká oktáva, pedálu C-a – krátká otkáva.
Pedálnice rovná.
Traktura mechanická.

Minulost a současnost

"V letošním roce si připomínáme sto padesát let od doby, kdy byly na kůru v lelekovickém kostele sv. Filipa a Jakuba dne 5. května 1858 předány do užívání nové varhany, které zhotovil varhanářský mistr František Svítil z Nového Města na Moravě. Žil v letech 1805-1873 a postavil nejméně 48 varhan, převážně malých (jako v Lelekovicích), největší nástroj pak v kostele sv. Jakuba v Brně. V roce 1857 oznamuje farář okresnímu výboru, že positiv v Lelekovicích je "zcela zkažený" a začal vyjednávat s varhanářem Fr. Svítilem, který ve své době byl uznávaným a vyhledávaným mistrem a jeho práce byla ceněna. Ten se v Lelekovicích 4. 6. 1857 zastavil, po prohlídce positivu prohlásil, že se už nedá opravit a podobá se spíše kolovrátku. Předložil návrh na nové varhany a byla sjednána cena 370 zl (grund se tehdy prodával za 800-900 zl). Dne 26. 10. 1857 Fr. Svítil oznamuje, že varhany jsou již hotovy a mohou být postaveny do čtyř týdnů. Oprava kůru však nebyla dokončena, a tak se instalace nástroje uskutečnila až v květnu 1858.
V roce 1943 byly varhany generálně opraveny varhanářem Jos. Hlaváčkem z Brna. V roce 1998 pak firma Holčapek-Votava zhotovila nové klávesnice manuálu a pedálu, stroj čistila a opatřila konzervačními nátěry. Tyto opravy, jak vyplývá z restaurátorské zprávy (je k nahlédnutí na www.lelekovice.cz-oznámení-varhany-restaurátorský záměr) v mnohém varhanám uškodily. Současný stav nástroje vykazuje mechanické a intonační vady, má nevhodně umístěny měchy, vadnou elektroinstalaci a je napaden červotočem. Z iniciativy členů chrámového sboru Magnificat v Lelekovicích se přistoupilo k uskutečnění záměru varhany restaurovat. Byl ustanoven realizační tým, který vešel v jednání s organologickou komisí Musica sacra. Ze čtyř oslovených varhanářů byl vybrán MgA. Michek Dalibor ze Studénky u Jihlavy, který zná "řemeslný rukopis" Fr. Svítila. Restauroval již několik nástojů tohoto mistra. Předpokládané náklady na renovaci budou cca 800.000,- Kč. Do rozpočtu není zahrnuta renovace varhanní skříně, která utrpěla nevhodným přelakováním. Finanční zajištění je zatím hrazeno ze sbírek (doposud bylo vybráno 261.728,- Kč). Lelekovické varhany jsou 39. opusem varhanáře Fr. Svítila. Volba tehdejšího faráře byla šťastná, neboť vybral varhanáře výborné zručnosti (bez oprav sloužily plných 52 roků), postavil nástroj ve své kategorii s vynikajícími fonickými vlastnostmi, které znalce udivují. Proto si tento nástroj zasluhuje, aby mu byla vrácena původní podoba i zvuk a mohl být zařazen mezi památkově chráněné objekty. Na renovaci varhan lze přispět na pravidelných sbírkách v kostele v Lelekovicích každou první neděli v měsíci, osobně na Farním úřadě na Vranově, který vám vystaví doklad o platbě, případně na účet č. 6987750287, VS 66432, který je určen výhradně na opravu varhan. Bližší informace o varhanách jsou na www.lelekovice.cz.
Připravil Mgr. Jaroslav Tesař (kráceno)"

Převzato z:
Zpravodaj obce Lelekovice. Listopad–prosinec 2008.
5. 12. 09 TU

K poslechu:


zpět

© 2009-now Tomáš Ulrich | Online: | Visits: